Ważna informacja z ultrasonografii noworodkowej dla neonatologów

Koleżanki i Koledzy Neonatolodzy,

 

Z radością informujemy, że we wrześniu tego roku w ramach Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego została utworzona Sekcja Neonatologiczna.

Fakt ten dowodzi, że zostały  docenione duże umiejętności Neonatologów w dziedzinie ultrasonografii. Pozwoli nam to nawiązać ściślejsze kontakty oraz współpracę z kolegami innych dziedzin medycyny, którzy także wykonują badania ultrasonograficzne.

Otwiera się także możliwość, uzyskiwania certyfikatów z ultrasonografii neonatologicznej.

Pierwszy kurs atestacyjny z ultrasonografii noworodkowej odbędzie się w dniach 20-24.11.2017r. Kurs odbędzie się w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Szpitala Klinicznego im ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie ul Karowa 2. Program kursu w załączeniu.

Dodatkowe informacje w sekretariacie Kliniki: Pani Agnieszka Mularczyk Tel 22 59 66155

 

 

Konieczne warunki  dla  uzyskiwania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego z ultrasonografii noworodkowej

  1. 1.Udowodniony, trzyletni okres wykonywania badań usg, potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem bezpośredniego zwierzchnika (kierownika) placówki medycznej, w której lekarz wykonuje badania usg, z podaniem liczby wykonywanych rocznie badań usg i ich rodzajów. Minimalna liczba wykonywanych badań usg nie może być mniejsza niż 800 badań rocznie.
  2. 2. Ukończenie jednodniowego kursu z podstaw fizycznych i aparaturowych diagnostyki ultrasonograficznej. Organizatorem kursu jest Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii w Zamościu.
  3. 3. Ukończenie kursu nauczania ultrasonografii, noworodkowej zgodnego z rodzajem certyfikatu, mającego  patronat naukowy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Kurs taki będzie odbywał się raz do roku w Szpitalu Klinicznym im ks Anny Mazowieckiej, w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Liczba godzin nauczania na kursie teoretycznym (30 godzin),  Wskazane jest udokumentowanie uczestnictwa w innych kursach krajowych lub zagranicznych z zakresu ultrasonografii noworodkowej.
  4. 4. Zdanie egzaminu teoretycznego (testowego) zawierającego 60 pytań z zakresu wiedzy na dany certyfikat oraz z podstaw fizycznych i aparaturowych diagnostyki ultrasonograficznej. Test można zdawać na zakończenie kursu teoretycznego. Zalicza 75% poprawnych odpowiedzi.
  5. 5. Zdanie egzaminu praktycznego przed komisją powołaną przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Egzamin praktyczny będzie obejmował samodzielne wykonanie badań usg, zgodnych z rodzajem danego certyfikatu, ich interpretację, wykonanie właściwej dokumentacji zdjęciowej i zredagowanie opisu. Termin egzaminów praktycznych wyznacza Zarząd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Miejsce egzaminu praktycznego; Klinika  Neonatologii i Intensywnej Terapii Terapii Noworodka WUM , Warszawa ul. Karowa 2
  6. 6. Egzamin teoretyczny i praktyczny można zdawać trzykrotnie w odstępach nie krótszych niż   6     miesięcy.
  7. Trzykrotne niezaliczenie egzaminu powoduje konieczność rozpoczęcia od nowa procedury uzyskiwania certyfikatu. Do egzaminu testowego należy przystąpić nie wcześniej niż przed upływem 24 miesięcy od ostatniego niezaliczonego egzaminu.
  8. Warunkiem przystąpienia do egzaminu teoretycznego i praktycznego jest odbycie kursów wymienionych w pkt. 2, 3 i 4 oraz przesłanie kserokopii wymaganych dokumentów zgodnie z zasadami Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego na minimum 30 dni przed terminem egzaminu na adres

 

 

 

NEWSLETTER

FORMULARZ KONTAKTOWY


Powered by JS Network Solutions